آیا تمایل دارید در کانال اترک نیوز عضو شوید؟

سرویس اجتماعی | کد خبر: ۲۸۰۰۶۶۲
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ - ساعت ۱۲:۴۸
حدیث عظیمایی، محبوبه فولادچنگ

بررسی نقش واسطه‌گری عزّت نفس در رابطۀ بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و بهزیستی معنوی

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش واسطه‌گری عزّت نفس در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و بهزیستی معنوی انجام شد.
بررسی نقش واسطه‌گری عزّت نفس در رابطۀ بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و بهزیستی معنوی,

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش واسطه‌گری عزّت نفس در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و بهزیستی معنوی انجام شد. روش: شرکت‌کنندگان این پژوهش شامل 346 نفر(192 دختر و 154 پسر) از دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 94-1393 دانشگاه شیراز بودند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیّرهای پژوهش، هر یک از شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های الگوهای ارتباطی خانواده(کوئرنر و فیتزپاتریک، 2002)، عزّت نفس(روزنبرگ، 1989) و بهزیستی معنوی(بردل و همکاران، 2011) را تکمیل کردند. پایایی ابزارهای پژوهش به وسیله ضریب آلفای کرونباخ و روایی آنها به کمک روش تحلیل عاملی تعیین شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از روایی و پایایی قابل قبول آزمونها بود. مدل فرضی با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش متوالی همزمان بر اساس مراحل بارون و کنی تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده پیش‌بینی کنندۀ معنادار عزّت نفس و بهزیستی معنوی است. همچنین بین عزّت نفس و بهزیستی معنوی رابطۀ معناداری وجود دارد و عزّت نفس به عنوان یک متغیّر واسطه‌ای بین هر دو نوع جهت‌گیری گفت‌وشنود و همنوایی با بهزیستی معنوی نیز ایفای نقش می‌کند. نتیجه‌گیری: ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه‌گری عزّت نفس نقش مؤثری در شکل‌گیری بهزیستی معنوی داشته است.

کلیدواژه ها: الگوهای ارتباطی خانواده؛ عزّت نفس؛ بهزیستی معنوی؛ دانشجویان

نویسندگان:

حدیث عظیمایی: کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی

 محبوبه فولادچنگ: دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز  

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی - دوره 6، شماره 21، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

اشتراک گذاری :
برچسب ها:

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر