یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰/۳۱/۲۰۲۰ | اذان صبح:۰۴:۳۸:۱۵ - اذان ظهر:۱۱:۲۴:۱۶ - اذان مغرب:۱۷:۰۲:۴۱

آیا تمایل دارید در کانال عصر عضو شوید؟

سرویس کرونا | کد خبر: ۲۸۲۷۷۶۱
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ - ساعت ۸:۵۲
مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اعلام کرد:

توزیع محلول ضد عفونی در بین ۱۰۰ دستگاه اجرایی

مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه این معاونت و ﺗﻮزﻳﻊ 200 ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي 100 درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻴﺪه از ادارات اﺳﺘﺎن خبر داد.
توزیع محلول ضد عفونی در بین 100 دستگاه اجرایی,

به گزارش گروه دریافت خبر عصراترک، حسن براتی زاده، مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در تشریح گزارش عملکرد این معاونت در اسفندماه 98، به برگزاري ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻗﺮارﮔﺎه رﺻﺪ و ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻮزﻳﻊ دارو و ﻣﻠﺰوﻣﺎت در اﺳﺘﺎن اشاره کرد و افزود: با ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺤﺮان در داﻧﺸﮕﺎه، ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در راﺳﺘﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛووید19 صورت پذیرفت.


وی به ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در راﺳﺘﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺮوﻧﺎ ویروس (بخش ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ) خبر داد و اضافه کرد: ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺖ خرید ملزومات و تعیین نماﻳﻨﺪه ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن، ﻏﺬا و دارو، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و اﺑﻼغ آن ها از دیگر اقدامات بوده است.


این مسئول با اشاره به ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ در ﻣﻮارد ﺑﺤﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺮوﻧﺎ، از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎرﭘﺮداز، اﻧﺒﺎردار و اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺒﺎر در شرایط ﺑﺤﺮان خبر داد.


دکتر براتی زاده همچنین از ﺑﺮآورد و اﻋﻼم  اﻗﻼم ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو و ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎء ارزي خبر داد و گفت: تشدید بازرسی از واحدهای توزیع کننده شامل داروخانه ها ، شرکت و ملزومات پزشکی تصویب شد.


وی به هماهنگی و توزیع ژل ضد عفونی کننده در داروخانه های خصوصی در 3 نوبت با هماهنگی شبکه بهداشت شهرستان ها اشاره کرد و گفت: لیست اقلام مصرفی مورد نیاز برای استانداری ارسال شده است.


مدیر غذا و داروی دانشگاه ﺑﺮآورد ﻣﺠﺪد اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ اﻗﻼم ﻣﺬﻛﻮر، ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ادارات اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﻄﻮح، برﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻄﻮح در ﺟﺎﺟﺮم و ﻓﺎروج را از دیگر اقدامات صورت گرفته خواند.


دکتر براتی زاده در ادامه سخنان خود از ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه دﺳﺖ در ﺷﻴﺮوان، ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺗﻬﻴﻪ اﻟﻜﻞ ﺟﻬﺖ تمامی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ها، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي دورﺑﻴﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺒﺎر ﺑﺤﺮان، ﺟﻤﻊ آوري و ارﺳﺎل ﻣﺸﻜﻼت و ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاري و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ خبر داد.

انتهای پیام/ رحمانی 

خوانندگان محترم سایت خبری تحلیلی عصر اترک، شما می‌توانید سوژه های خود را به برای ما ارسال کنید تا پس از تأیید با نام شما در سایت و کانال عصراترک درج شود.

شماره تماس با سایت خبری تحلیلی عصر اترک:

058-32230729 - 058-32288068

ارتباط با سردبیر سایت در پیام رسان تلگرام

ارتباط با سردبیر سایت در پیام رسان سروش

آدرس پست الکترونیکی: info@atraknews.com


با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر
پایگاه خبری تحلیلی عصر اترک