سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱/۲۰/۲۰۱۸
اذان صبح:۰۴:۵۵:۵۷ - اذان ظهر:۱۱:۲۶:۱۶ - اذان مغرب:۱۶:۴۷:۰۷
بجنورد
۱۰° c
֎ گرافیک
صفحه شماره :1


هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 21

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 21

شماره 21هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 20

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 20

شماره 20هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 19

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 19

شماره 19 هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 18

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 18

شماره 18 هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 17

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 17

شماره 17هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

96 واقعه دوقلو زایی در خراسان شمالی در سال جاری

96 واقعه دوقلو زایی در خراسان شمالی در سال جاری

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی از 96 واقعه دوقلوزایی در سال جاری در خراسان شمالی خبرداد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 16

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 16

شماره 16هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 15

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 15

شماره 15هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

محمد رضا خباز نهمین استاندار خراسان شمالی

محمد رضا خباز نهمین استاندار خراسان شمالی

اولین شرط برنامه ریزی و پیشرفت برای یک استان، ثبات مدیریتی است

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 13

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 13

شماره سیزده هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 11

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 11

شماره یازده هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره هفت

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره هفت

شماره هفت هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره شش

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره شش

شماره شش هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره پنج

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره پنج

شماره پنج هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره چهار

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره چهار

شماره چهار هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

نمایشگاه صنایع دستی در پارک بش قارداش

نمایشگاه صنایع دستی در پارک بش قارداش

نمایشگاه صنایع دستی خراسان شمالی همزمان با هفته صنایع دستی روز 19 خرداد در قالب 50 غرفه در پارک بش قارداش بجنورد کارش را آغاز کرد و تا 27 خرداد ادامه دارد.ساعات بازدید از نمایشگاه به مدت یک هفته از ساعات 19 الی 22 هر شب است.

پایگاه خبری تحلیلی عصر اترک